ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

 • Islamic metal wall clock

  ඉස්ලාමීය ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  නිර්මාණ:විශිෂ්ට ඉස්ලාමීය / අයතුල් කර්සි / මුස්ලිම් බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණය.

   

  ප්‍රමාණය: 49cm, x 49cm.60 x 60cm.

   

  ද්රව්ය: බර මිණුම් වානේ/මල නොබැඳෙන වානේ.

  වර්ණය: කළු, රත්තරන්, සැටින් රිදී.

  මෙම නිෂ්පාදනය නිශ්පාදනය කර ඇත්තේ උසස් තත්ත්‍වයක් සහිත නිශ්චිත ලේසර් කැපීමෙනි. අපි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහතික කර ගැනීමට 100% නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කරමු.

  පැකේජය: 1pc/දුඹුරු පෙට්ටිය .6pcs/පෙට්ටිය.

  සවි කිරීමට පහසුය.එල්ලා තැබීමට එක් ඉස්කුරුප්පුවක් අවශ්‍යය. උසස් තත්ත්වයේ.

 • Islamic metal wall clock

  ඉස්ලාමීය ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  නිර්මාණ:විශිෂ්ට ඉස්ලාමීය / අයතුල් කර්සි / මුස්ලිම් බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණය.

   

  ප්‍රමාණය: 49cm, x 49cm.60 x 60cm.

   

  ද්රව්ය: බර මිණුම් වානේ/මල නොබැඳෙන වානේ.

  වර්ණය: කළු, රත්තරන්, සැටින් රිදී.

  මෙම නිෂ්පාදනය නිශ්පාදනය කර ඇත්තේ උසස් තත්ත්‍වයක් සහිත නිශ්චිත ලේසර් කැපීමෙනි. අපි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහතික කර ගැනීමට 100% නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කරමු.

  පැකේජය: 1pc/දුඹුරු පෙට්ටිය .6pcs/පෙට්ටිය.

  සවි කිරීමට පහසුය.එල්ලා තැබීමට එක් ඉස්කුරුප්පුවක් අවශ්‍යය. උසස් තත්ත්වයේ.

 • Islamic metal wall clock

  ඉස්ලාමීය ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  නිර්මාණ:විශිෂ්ට ඉස්ලාමීය / අයතුල් කර්සි / මුස්ලිම් බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණය.

   

  ප්‍රමාණය: 49cm, x 49cm.60 x 60cm.

   

  ද්රව්ය: බර මිණුම් වානේ/මල නොබැඳෙන වානේ.

  වර්ණය: කළු, රත්තරන්, සැටින් රිදී.

  මෙම නිෂ්පාදනය නිශ්පාදනය කර ඇත්තේ උසස් තත්ත්‍වයක් සහිත නිශ්චිත ලේසර් කැපීමෙනි. අපි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහතික කර ගැනීමට 100% නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කරමු.

  පැකේජය: 1pc/දුඹුරු පෙට්ටිය .6pcs/පෙට්ටිය.

  සවි කිරීමට පහසුය.එල්ලා තැබීමට එක් ඉස්කුරුප්පුවක් අවශ්‍යය. උසස් තත්ත්වයේ.

 • Islamic metal wall clock

  ඉස්ලාමීය ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  නිර්මාණ:විශිෂ්ට ඉස්ලාමීය / අයතුල් කර්සි / මුස්ලිම් බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණය

  ප්‍රමාණය: 49cm, x 49cm.60 x 60cm.

  ද්රව්ය: බර මිණුම් වානේ/මල නොබැඳෙන වානේ.

  වර්ණය: කළු, රත්තරන්, සැටින් රිදී.

  මෙම නිෂ්පාදනය නිශ්පාදනය කර ඇත්තේ උසස් තත්ත්‍වයක් සහිත නිශ්චිත ලේසර් කැපීමෙනි. අපි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහතික කර ගැනීමට 100% නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කරමු.

  පැකේජය: 1pc/දුඹුරු පෙට්ටිය .6pcs/පෙට්ටිය.

  සවි කිරීමට පහසුය.එල්ලා තැබීමට එක් ඉස්කුරුප්පුවක් අවශ්‍යය. උසස් තත්ත්වයේ.

 • Islamic metal wall clock

  ඉස්ලාමීය ලෝහ බිත්ති ඔරලෝසුව

  විශිෂ්ට ඉස්ලාමීය / අයතුල් කර්සි / මුස්ලිම් බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණය.