ඉටිපන්දම් දරන්නා

 • Decorative CAT Metal Candle holder

  සැරසිලි CAT ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 17 x 10 x 16 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය .10pcs/පෙට්ටිය.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

 • Decorative Camel Metal Candle holder

  සැරසිලි ඔටුවා ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 50 x 12 x 17 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය. 5 PC/පෙට්ටිය.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

 • Decorative Swan Metal Candle holder

  සැරසිලි හංස ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 17 x 10 x 16 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය .10pcs/පෙට්ටිය.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

   

 • Decorative Wolf Metal Candle holder

  වුල්ෆ් ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 17 x 10 x 16 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1 පීසී/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටි. පීසී/පෙට්ටි.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

 • Decorative Safari Metal Candle holder

  සැරසිලි සෆාරි ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී. අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු. ප්‍රමාණය: 50 x 21 x 12 සෙ.මී. පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය. 5 PC/පෙට්ටිය. ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය. අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.
 • Decorative Elephant Metal Candle holder

  සැරසිලි අලි ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 50 x 21 x 12 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය. 5 PC/පෙට්ටිය.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

   

 • Decorative Giraffe Metal Candle holder

  සැරසිලි ජිරාෆ් ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  නිෂ්පාදන විස්තර:

  ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.

  අවසන් කරන්න: කල් පවතින මැට් කළු.

  ප්‍රමාණය: 30 x 30 x 12 සෙ.මී.
  පැකේජය: 1pc/ප්ලාස්ටික් බෑග්/පෙට්ටිය. 5 PC/පෙට්ටිය.

  ඉටිපන්දම් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා හෝ ගෘහ අලංකාරයක් ලෙස පරිපූර්ණ ලෝහ කලා නිර්මාණය.

  අභිරුචි ප්‍රමාණය/ මෝස්තර පිළිගත හැකිය.

 • Decorative DEER Metal Candle holder

  සැරසිලි ඩියර් ලෝහ ඉටිපන්දම් දරන්නා

  උසස් තත්ත්වයේ වානේ ඝණකම 1.0 මි.මී.